Privacy Policy

Bedrijfsvoetbal Rijssen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bedrijfsvoetbal Rijssen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen met de organisatie van Bedrijfsvoetbal Rijssen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van onze leden worden door Bedrijfsvoetbal Rijssen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;

- Communicatie over uitnodigingen of activiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Deelname aan Bedrijfsvoetbal Rijssen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de organisatie de persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Bedrijfsnaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen voor de uitnodiging van het volgende jaar.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Bedrijfsvoetbal Rijssen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Bedrijfsvoetbal Rijssen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- De organisatie is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

 

Media, foto’s etc.

Onze website / sociale media kanalen worden louter gebruikt voor aansprekende, enthousiasmerende en natuurlijk fatsoenlijke fotografie.

Maar wat als een u niet tevreden bent over het plaatsen van een foto of video van u op de website of op een ander mediakanaal? Vervelend, maar als organisatie zijn wij verplicht om gehoor te geven aan de klacht. Dit kun je doorgeven aan onze organisatie.

Gebruik website / social media

· Bedrijfsvoetbal rijssen beheert de website www.bedrijfsvoetbalrijssen.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over deze activiteit. Deze informatie is bestemd voor belangstellenden;

· Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of één van onze social media-kanalen, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

· Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij Bedrijfsvoetbal Rijssen, zoals leden van het organsatie, begeleiders en trainers van de teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.

· Als mensen problemen hebben met één of meerdere foto(’s) en/of video(’s),dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de betreffende foto(’s)en/of video(’s)te verwijderen;

Maken van foto en video opnames

Tijdens alle activiteiten door Bedrijfsvoetbal Rijssen georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door de organisatie en/of uitgenodigde pers.

– Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

1. wedstrijden;

2. Eindfeest van Bedrijfsvoetbal Rijssen;

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit ten aller tijde.

 

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.Share |